GettyImages-559360795_comp.jpg
iStock_46004964_MEDIUM.jpg
iStock_23122480_MEDIUM.jpg
iStock_84528809_MEDIUM.jpg
iStock_37404266_MEDIUM.jpg
iStock_46005290_MEDIUM.jpg
GettyImages-509518814_comp.jpg
iStock_31045754_MEDIUM.jpg
GettyImages-559360795_comp.jpg

Psykologmottagning


KRISTINA STÅHLBERG

kontakt

SCROLL DOWN

Psykologmottagning


KRISTINA STÅHLBERG

kontakt

 
 

Jag har arbetat som psykolog och psykoterapeut i egen verksamhet de senaste 30 åren i Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Dessförinnan var jag under 24 år verksam inom mödra-barnhälsovården i Kungsbacka. Idag är min verksamhet fokuserad på individualterapi, familjerådgivning/familjeterapi, parterapi, rådgivning, symboldrama, utmattningsdepression (utbrändhet) och konflikthantering. 

Min mottagning hittar du på Pomonagatan 8 i Mölndal

 

 

Kristina Ståhlberg, legitimerad psykolog

 
iStock_46004964_MEDIUM.jpg

Individualterapi


Individualterapi


 
 

Individualterapi

Individualterapi är samtal mellan en person och en psykoterapeut, vilket sker på personens initiativ och utifrån dess behov av hjälp. Samtal som bedrivs på psykodynamisk grund innebär att berätta, lyssna, reflektera över det berättade och de känslomässiga reaktioner det väcker och försöka skapa mening och förståelse för de livserfarenheter som fört en person till psykoterapi.

 

 
 
iStock_23122480_MEDIUM.jpg

FamiljeTERAPI


FamiljeTERAPI


 
 

Familjerådgivning/Familjeterapi

Familjerådgivning/familjeterapi kan användas då någon i familjen visar symtom på obalans. Fokus i behandlingen läggs då på relationen - samspelet mellan parterna. Under samtalet med terapeuten bearbetas mönster och roller vilka familjen fastnat i, diskussion hur låsta positioner kan förändras, hjälp hur ni som partners kan förstå er själva och varandra bättre, hjälp hur ni kan tala med varandra och förstå varandra på ett annorlunda och tydligare sätt, stödja er som föräldrar i ert samarbete kring barnet eller barnen.

 

 

 
 
iStock_84528809_MEDIUM.jpg

Parterapi


Parterapi


 
 

Parterapi

 Parterapi kan användas då någon i paret visar symtom på obalans. Fokus i behandlingen läggs då på relationen - samspelet mellan parterna. Parterapi är ofta en nödvändighet när relationen kräver mer av din energi än vad du upplever att du får tillbaka, när värme och omtanke mellan er tunnas ut, när bråken upprepas enligt samma mönster vad ni än talar om, när det känns som att ni inte förstår eller når fram till varandra, när det hänt något allvarligt eller ett allvarligt svek i relationen.

 

 
 
iStock_37404266_MEDIUM.jpg

Utmattningsdepression


Utmattningsdepression


 
 

Utmattningsdepression "utbrändhet"

Utmattningsdepression, idag ofta benämnt utbrändhet, är som regel en effekt av långvarig stress i arbetet eller privat. De egenskaper som kan spela roll är känslighet för förändringar, låg tilltro till att man kan påverka sin situation, undvikande av att ta itu med problem, ångestbenägenhet, höga krav på sig själv, svårighet att säga nej samt svårt att delegera arbete till andra.

 

 

 
 
iStock_46005290_MEDIUM.jpg

Rådgivning


Rådgivning


 
 

Rådgivning

Min rådgivning gäller främst barn i förskoleåldern, men även äldre barn. Såväl individual- och familjeterapi kan tillämpas. Vanliga problem kan vara sömnstörningar, matproblem, toalettproblem eller beteendestörningar. Mitt förhållningssätt är i första hand observation av barnet och av samspelet mellan barnet och föräldrarna. Därtill vägledning till föräldrarna och eventuellt förskolan / skolpersonalen.

 

 
 
GettyImages-509518814_comp.jpg

Symboldrama


Symboldrama


 
 

Symboldramaterapi

Symboldramaterapi kan ses som ett komplement till samtalet. Det är en psykoterapeutisk metod för utforskandet av den inre verkligheten. Terapeutens uppgift är att tillsammans med personen utforska dennes inre bilder. Dessa bilder bearbetas sedan med hjälp av de för metoden speciella teknikerna och förhållningssätten.

 

 
 
iStock_31045754_MEDIUM.jpg

Psykodynamisk terapi


Psykodynamisk terapi


 
 

Psykodynamiskt orienterad terapi

Vid psykodynamisk orienterad psykoterapi är samtalet mellan personen och teraupeten grunden i behandlingen. Ett samtal som är något väsensskilt från andra sorters samtal. För att ett samtal skall kunna betecknas som psykoterapeutiskt, krävs att det ingår kontinuerlig behandlingskontakt och därmed i en process som medvetet strävar efter förändring. Målet är att tillsammans med personen gestalta och förstå dennes liv och personlighet så att konstruktiva livslösningar kan formas och ersätta tidigare sjuka symtom och förhållningssätt.

Vanliga problem kan vara existensiella frågor, depressioner, ångesttillstånd, fobier, tvångstankar, tvångshandlingar, psykosomatik, utmattningsdepression, utbrändhet, oro i samband med graviditet, födande eller första tiden därefter.